Quy định Thông báo và Đăng ký Website thương mại điện tử

admin 24/05/2015 12:38 AM

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân thông báovới Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hànghóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình;

b) Thương nhân, tổ chức đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau: 

° Sàn giao dịch TMĐT

° Website khuyến mại trực tuyến

° Website đấu giá trực tuyến

c) Thương nhân, tổ chức đăng kývới Bộ Công Thương về việc tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

Chi tiết về các quy định liên quan vui lòng xem tại Nghị định số52/2013/NĐ-CPvà Thông tư số12/2013/TT-BCT.

HƯỚNG DẪN WEBSITE PHẢI THÔNG BÁO VÀ ĐĂNG KÝ

Website thương mại điện tử phải “Thông báo” là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (Website thương mại điện tử bán hàng).

Website thương mại điện tử phải “Đăng ký” là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ (Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử).

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm các loại sau:
- Sàn giao dịch thương mại điện tử: Là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.
- Website đấu giá trực tuyến: Là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.
- Website khuyến mại trực tuyến: Là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Đăng ký và thông báo tại website: http://online.gov.vn

Nguồn: theo CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - BỘ CÔNG THƯƠNG

Tin cùng chuyên mục